Ojcowie / The Fathers

2019

Projekt „LINIA” związany jest z przestrzenią kaszubskiej wsi Kartoszyno, zlikwidowanej w latach 80. na rzecz budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Ma na celu upamiętnienie nie tylko dawnej osady, ale również wykreowanie nowego wyróżnika kultury Kaszub w ogóle. Jednym z elementów stanowiących o wyjątkowości tego regionu jest krajobraz, dlatego też całe założenie opiera się na krajobrazowym przekroju przekształconym w istniejącą w przestrzeni linię, czyli kilometrową drogę rozpoczynającą się wcięciem w przestrzeń Góry Zamkowej, na której szczycie znajduje się punkt widokowy, a kończącą formą 80-metrowego pomostu na Jeziorze Żarnowieckim. W centralnym punkcie droga przecina pozostałości architektoniczne niedokończonej elektrowni, które, poddawane w dalszym ciągu powolnemu niszczeniu i działaniom natury, przypominają o upływającym czasie i historii tego miejsca. Całe założenie dopełnione jest kilkoma symbolicznymi formami znajdującymi się na osi zaprojektowanej drogi.

The project entitled THE LINE is related to the space of Kashubian village Kartoszyno, which was liquidated in the 1980s for the purposes of the construction of the Nuclear Power Plant Żarnowiec. It aims at commemorating the former settlement and creating a new distinctive feature of Kashubian culture in general. Landscape is one of the elements that make this region unique, which is why the whole project is based on a landscape cross-section transformed into a line already existing in the space, i.e. a long road that begins at the Castle Mountain, on the top of which there is a viewpoint, and ends at 80-meter bridge on the Żarnowieckie Lake. In the central point, the road crosses the architectural remains of the unfinshed power plant, which, subjected to continuous destruction and the action of nature, remind us of the passing time and history of this place. The entire project is complemented by several symbolic forms located on the axis of the road.

 • instalacja wideo
 • instalacja dźwiękowa
 • fotografie (5 zdjęć 15×15 cm, kolor)
 • wideo installation
 • sound installation
 • pictures (5 pictures 15×15 cm, colorful)
 • Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2019
 • Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań, 2019
 • Areas of Art, International Poznań Trades, 2019
 • Territories of Masculinity, Open Stage Gallery, Poznań, 2019
 • Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2019
 • Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań, 2019
 • Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2019
 • Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań, 2019