Tytuł / Title
Umbra

Umbra

Rok / Year

2018

Technika / Details
  • obiekt (stop metali)
  • object (metal alloy)
Wystawy / Exhibitions
  • Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone, Brama Poznania ICHOT, Poznań, 2018
  • Archeology of the place. Imaginary objects, Porta Posnania ICHOT, Poznań, 2018
  • Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin, 2018-2019
  • The Unreal. Imaginary objects, Archaeological Museum in Biskupin, Biskupin, 2018-2019
Opis / Description

Obiekt „Umbra” to efekt uboczny tradycyjnego wypalania metali, których resztki poddawane wysokiej temperaturze zmieszały się z gliną i stworzyły naturalną bryłę. I choć stanowi niezamierzoną konsekwencję innych działań, w wielu orientacjach badawczych we współczesnej archeologii, szczególnie w archeologii procesualnej, taki odpad bywa podstawą do zrozumienia i zrekonstruowania określonych systemów społeczno-kulturowych. Tak więc peryferyjny wytwór, śmieć, okazuje się tylko pozorny, bowiem gdy następuje pewna konwersja wartości, staje się kluczowym elementem. To przewartościowanie stało się dla nas inspiracją, potrzebą oddania pewnej sprawiedliwości rzeczom na pozór nieważnym, pomijanym a w konsekwencji bardzo często mającym znaczenie fundamentalne.

The „Umbra” object is a side effect of traditional metal burning whose residues subjected to high temperature mixed with clay and created a natural block. And although it is an unintended consequence of other activities, in many research orientations in modern archeology, especially in processual archeology, such waste is sometimes the basis for understanding and reconstructing specific socio-cultural systems. So the peripheral product, garbage, turns out to be only apparent, because when a certain conversion of values occurs, it becomes a key element. This re-evaluation has become an inspiration for us, the need to give some justice to seemingly unimportant, omitted and consequently very often fundamental things.